ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1292/61)

กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืช และปัจจัยการผลิต

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (อุบลราชธานี)


 ที่อยู่ 
เลขที่ 268 หมู่ที่ 12 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ผู้ติดต่อ    นายอิทธิพล  บ้งพรม

โทรศัพท์  : 045-202-190     
โทรสาร
    : 045-202-193

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  19/03/2563  ถึงวันที่  18/03/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ