ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1288/60)

บริษัท  โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด  (นวนคร) 

ที่อยู่  เลขที่  60/1120 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้ติดต่อ  นางสาวพัชรินทร์ พันธ์ทอง
E-mail: Patcharin.p@oishigroup.com
โทรศัพท์  0 2 765 8000 ต่อ 8103 
โทรสาร    0  2 765 80 35

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17025: 2017  ให้ไว้   ณ  วันที่   13/12/2562  ถึงวันที่   12/12/2564 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ