ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1286/60)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

สำนักงาน อ.ส.ค.  ภาคกลาง

ที่อยู่ เลขที่ 160/1 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ  ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

ผู้ติดต่อ  นางสาวสุวรรณี   บุญสุยา

โทรศัพท์  036 909720      

โทรสาร    036 909720

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  27/09/2560 ถึงวันที่ 26/09/2562

Temporary suspension

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ