ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1282/60)

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น  จำกัด


ที่อยู่   
เลขที่ 669 หมู่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250


ผู้ติดต่อ     
นางสาวเปรมกมล นวลสนิท

โทรศัพท์   
037-517111

โทรสาร     
037-247501

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 20/06/2562 ถึงวันที่ 19/06/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ