ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1281/60)

ห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ผู้ติดต่อ รศ.นพ. วิสูตร    ฟองศิริไพบูลย์ 
โทรศัพท์ 02-4196573
โทรสาร    02-4113426

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017: วันที่ได้รับการรับรอง  20/06/2562  ถึงวันที่  19/06/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ