ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1277/59)

ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ เลขที่ 420/6 ถนนราชวิธี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ  นางสาวมนัสนันท์ หมัดมณี

โทรศัพท์ 02-306-9100

โทรสาร  02-354-9071

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ให้ไว้ ณ วันที่ 27/07/2561 ถึงวันที่ 26/07/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ