ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุสาสตร์ (1277/59)

ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
(1277/59) status : accredited
 
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 420/6 ถนนราชวิธี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400
ผู้ติดต่อ  ดร.เนาวรัตน์    ศรลัมพ์
โทร. 02-306-9100
Fax. 02-354-9071

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน, status : accredited, accredited date 27/07/2561, Expiration date 26/07/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ