ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : กลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม (1275/

กลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม
สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร
 

ที่อยู่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ผู้ติดต่อ : นางปิยรัตน์     ธรรมกิจวัฒน์

โทรศัพท์. 0 2 579 - 1533 - 5
โทรสาร. 0 2  579 - 1533

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, :2005  ให้ไว้ ณ วันที่  9/11/2561  ถึงวันที่  8/11/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ