ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1273)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี
 
 
ที่อยู่ เลขที่  189 หมู่ 7 ถนนสุราษฎร์ - นครศรีธรรมราช ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
 
ผู้ติดต่อ :
นางสาวทัศนีย์   หะสะเล็ม
โทรศัพท์ : 077 277 888
โทรสาร : 077 277 889

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  22/06/2563 ถึงวันที่  21/06/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ