ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1274/59)

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาเทพารักษ์)  
 
ที่อยู่  เลขที่  228 หมู่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

ผู้ติดต่อ : นายดิฐพงศ์   ถนอมพันธุ์
โทรศัพท์ 02 744 - 2000 ต่อ 152
โทรสาร 02 752 - 5581

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ให้ไว้ ณ วันที่   20/04/2563  ถึงวันที่   27/08/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ