ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1272/59)

ห้องปฏิบัติการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์  จำกัด

ที่อยู่ 
เลขที่ 99 หมุ่ที่ 4 ถนนทางหลวงชนบท นบ.5014 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

ผู้ติดต่อ ภญ.สุกัญญา    สุพัฒนะพงศ์

โทร.  0 2449   7950 - 57
Fax.  0 2449  7958 - 59

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005: ให้ไว้ ณ วันที่  25/12/2561  ถึงวันที่  24/12/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ