ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1271/59)

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์  จำกัด

ที่อยู่    เลขที่ 206/63 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสุมทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ      นางสาวรจนา   ทองมา

โทรศัพท์ 
   0 3484 1491 - 3   
  
โทรสาร      0 3484 1253

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 24/07/2563 ถึงวันที่ 23/07/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ