ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ (1268/58)

ห้องปฏิบัติการศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

(1268/58) status : accredited

ที่อยู่ 
อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ชั้น 4 ซอยโรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ผู้ติดต่อ นางสาวศิริพร    สิงห์ทอง

โทร:      0 0 968 7633
โทรสาร: 0 2968 7631

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :accredited date 22/12/2560, expiration date 21/12/2562

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ