ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1267/58)

ห้องปฏิบัติการบริษัท  สุขสมบูรณ์ น้ำมันพืช จำกัด 

 

ที่อยู่  เลขที่  109 หมู่ที่ 4   ตำบลหัวสูง  อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี   20190

ผู้ติดต่อ     นางสาวคำแสน     เสมศรี

โทรศัพท์    038 442 999 ต่อ 524  

โทรสาร      038 29550

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 28/05/2563 ถึงวันที่ 27/05/2565

 

 

 

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ