ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1265/58)

บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด (สาขาที่ 00001)
 

ที่อยู่ เลขที่ 153/3 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ นางสาวบุษบงค์   โยยิ่ง

โทรศัพท์: 0 3488 0351 - 4 ต่อ 180
โทรสาร: 0 3488 0355
อีเมล์: budsabong@intersia-food.com


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  24/10/2562  ถึงัวนที่   23/10/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ