ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1262/58)

ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่อยู่  เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ผู้ติดต่อ  ศ.ดร.วรรณี กัณฐกมาลากุล

โทรศัพท์ 0 2419 7053
โทรสาร  0 2411 3106

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  ให้ไว้ ณ วันที่  20/06/2562  ถึงวันที่  19/06/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ