ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (1260/58)

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(1260/58) status : accredited

ที่อยู่ 
เลขที่ 1899 ซอยพหลโยธิน 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ นางสาวอริสรา สุขทอง

โทรศัพท์ 0 2941 2992
โทรสาร   0 2941 1308


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: accreditation date 14/09/2560, expiration date 13/09/2562 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ