ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1260/58)

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ที่อยู่ 
เลขที่ 1899 ซอยพหลโยธิน 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ นางสาวอริสรา สุขทอง

โทรศัพท์ 0 2941 2992
โทรสาร   0 2941 1308


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 23/01/2563 ถึงวันที่ 22/01/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ