ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (4025/49)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2  (พิษณุโลก) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่อยู่  เลขที่ 330 หมู่ 5 ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000


ผู้ติดต่อ  ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์
โทรศัพท์  0 55 247581
โทรสาร    0 55 247581 ต่อ 121

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, :2005 ให้ไว้ ณ วันที่   22/11/2560  ถึงวันที่   23/07/2562 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ