ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถการเป็นหน่วยผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17034

 

 ที่

หน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิง

 หมายเลขทะเบียน

 status

วันที่ได้รับการรับรอง

 วันที่หมดอายุ

 วันที่ลงข้อมูล

 1

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

7001/57

รับรอง

26/03/2564 25/03/2566 26/03/2564

2

Quality Assurance of Vietnam Company Limited, Ha Noi.

7002/63

รับรอง

24/07/2563

23/07/2565

 24/07/2563

 

หมายเหตุ
  #  หมายถึง ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 3 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ
##  หมายถึงห้องปฏิบัติการอยุ่ระหว่างดำเนินการต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 7 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ
 
 
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ