ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานฯกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงาน จำนวน
ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
ภาพรวมทุกเขตสุขภาพ 512 แห่ง  pdf  29/11/2561
ภาพรวมทุกเขตสุขภาพ เอกชน 1 แห่ง  pdf 29/11/2561

ผลการดำเนินงาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จำนวน
ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
เขตสุขภาพที่ 1 (ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่) 54 แห่ง   pdf  08/11/2561
เขตสุขภาพที่ 1 (ศวก.ที่ 1/1 เชียงราย) 44 แห่ง   pdf  29/11/2561
เขตสุขภาพที่ 2 29 แห่ง   pdf  08/11/2561
เขตสุขภาพที่ 3 20 แห่ง   pdf  29/11/2561
เขตสุขภาพที่ 4 41 แห่ง   pdf  29/11/2561
เขตสุขภาพที่ 5 70 แห่ง   pdf  27/12/2560
เขตสุขภาพที่ 6 57 แห่ง   pdf  08/11/2561
เขตสุขภาพที่ 7 44 แห่ง   pdf  29/11/2561
เขตสุขภาพที่ 8 2 แห่ง   pdf  27/12/2560
เขตสุขภาพที่ 9 71 แห่ง   pdf  08/11/2561
เขตสุขภาพที่ 10 36 แห่ง   pdf  08/11/2561
เขตสุขภาพที่ 11 (ศวก.ที่ 11 สุราฏร์ธานี) 18 แห่ง   pdf  29/11/2561
เขตสุขภาพที่ 11 (ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต) 5 แห่ง   pdf  24/10/2560
เขตสุขภาพที่ 12 (ศวก.ที่ 12 สงขลา) 15 แห่ง   pdf  25/10/2560
เขตสุขภาพที่ 12 (ศวก.ที่ 12/1 ตรัง) 3 แห่ง   pdf  08/11/2561

ผลการตรวจเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (MOPH standard) 
ผลการดำเนินงาน จำนวน (แห่ง) ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
 ห้องปฏิบัติการที่ออกจากระบบการรับรอง ปีงบประมาณ 2560  40 แห่ง  pdf  29/12/2560
 ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจเฝ้าระวัง ปีงบประมาณ 2559  379 แห่ง  pdf  24/08/2559
ห้องปฏิบัติการที่ถูกเพิกถอนการรับรอง ปีงบประมาณ 2559 27 แห่ง   pdf  24/08/2559

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ