ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1249/57)

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย)จำกัด  

ที่อยู่ เลขที่ 302 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 5C ถนน พัฒนา 3 ต. แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จ. สมุทรปราการ 10280

ผู้ติดต่อ :นางสาวสุนทรี เกษมโกสินทร์
โทรศัพท์. 02-324-0515-6 ต่อ 245

โทรสาร. 02-324-0515-6 ต่อ 227


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน , ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  25/06/2563  ถึงัวนที่   25/06/2565

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ