ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1248/57)

ห้องปฏิบัติการบริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

ที่อยู่  เลขที่ 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ติดต่อ  นางสาวพรพรรณ  ผายพิมพ์

โทร. 0 2717 3000-29 ต่อ 111

Fax. 0 2719 9484


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 25/06/2563 ถึงวันที่ 24/06/2565

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ