ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1244/57)

บริษัท ดร. สาโรช การวิจัย  จำกัด  

ที่อยู่    เลขที่ 39 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน 
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้ติดต่อ     นางสาวอำภา  หลวงคล้ายโพธิ์
โทรศัพท์   0 3577 9501 - 2
โทรสาร     0 3577 9517

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 27/07/2563 ถึงวันที่ 26/07/2565

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ