ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1244/57)

บริษัท ดร.สาโรชการวิจัย  จำกัด  

ที่อยู่ เลขที่ 39 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13220, ประเทศไทย

ผู้ติดต่อ นางสาวอำภา  หลวงคล้ายโพธิ์

โทร. 0 3577 9501 - 2

Fax. 0 3577 9517

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , ให้ไว้ ณ วันที่ 27/07/2561 ถึงวันที่ 26/07/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ