ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1242/56)

บริษัท ไบเออร์ไทย  จำกัด  

ที่อยู่ เลขที่ 239 หมู่ 4 ซอย 3 ซี  นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท  ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  10280

ผู้ติดต่อ: นายจตุวิทย์   กิจขจรเกียรติ
โทรศัพท์  02 324 6252    
02 323 0604  02 323 0604


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005  ให้ไว้ ณ วันที่  29/11/2560   ถึงวันที่  28/11/2562

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ