ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1239/56)

บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด


ที่อยู่ 

131 อุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหลวง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  20120

ผู้ติดต่อ นางสุณิสา   ไลตระกูล

โทร. 02  564 7705

Fax. 02 564 7708

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017   ให้ไว้ ณ วันที่  28/11/2562 ถึงวันที่  27/11/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ