ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1238/56)

ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ พิษวิทยาและมนุษย์พันธุศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่อยู่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

ผู้ติดต่อ รศ.ศันสนีย์  วงศ์ไวศยวรรณ

โทร. 0 2 201 1436  
โทรสาร. 0 2 354 7266

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2005 ให้ไว้ ณ วันที่   28/06/2561  ถึงวันที่  27/06/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ