ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1234/56)

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและ
ห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสี  ศูนย์ฉายรังสี
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
ที่อยู่  เลขที่ 37  หมู่ 3  เทคโนธานี   ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

ผู้ติดต่อ :-
โทรศัพท์   02 - 401 - 9889  ต่อ  6101, 6205
โทรสาร   02 - 577 - 1945


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน:   ISO/IEC 17025: 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  07/04/2563 ถึงวันที่ 24/05/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ