ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1235/56)

ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ  เปล่งวิทยา"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ที่อยู่   
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้ติดต่อ      ดร.ภญ.จงจันทร์  มหาดเล็ก

โทรศัพท์    034 244 462

โทรสาร      034 244 466

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 08/02/2563 ถึงวันที่ 07/02/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ