ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1233/56)

กลุ่มงานพิษวิทยาและกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมี และเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 

ที่อยู่ 
เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ผู้ติดต่อ พ.ต.ท.หญิงหทัยชนก  บุญญฤทธิ์

E-mail : hboonyarit@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0 2207 4112
โทรสาร   : 0 2207 4104

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017: ให้ไว้ ณ วันที่  24/10/2562  ถึงวันที่ 23/10/2564

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ