ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจคนหางานฯ:โรงพยาบาลป.แพทย์ (2042/43)

โรงพยาบาลป.แพทย์ (2042/43)

ที่อยู่ 

45-53  ถนนไชยณรงค์
อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้ติดต่อ
น.ส. อังสุมาลิน  พิมพ์โมทย์       หัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา

โทร        044 234999
โทรสาร  044 256643

ตาราง แสดงรายการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง

ลำดับที่

 ขอบข่าย

1 Comple Blood Count (CBC)
2 Anti-HIV
3 Hepatitis B Surface Antigen Test (HBsAg)
4 Serological Test for Syphilis
5 Blood film for Malaria
6 Urinalysis
7 Pregnancy Test
8 Stool Examination 
9 Morphine
10 Marijuana
11 Amphetamine/Methamphetamine
12 ABO Blood Group
13 BUN
14 Creatinine
15 Anti  HCV
16 Aspartate Aminotransferase (AST)
17 Alanine Aminotransferase (ALT)
18 Cholesterol
19 Anti HAV IgM

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ