ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจคนหางานฯ:โรงพยาบาลป.แพทย์ (2042/43)

โรงพยาบาลป.แพทย์ (2042/43)

ที่อยู่ 

45-53  ถนนไชยณรงค์
อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้ติดต่อ
น.ส. อังสุมาลิน  พิมพ์โมทย์       หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

โทร        0 4424  2742  
โทรสาร  0 4425  7411

ตาราง แสดงรายการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง

ลำดับที่

 ขอบข่าย

1 Comple Blood Count (CBC)
2 Anti-HIV
3 Hepatitis B Surface Antigen Test (HBsAg)
4 Serological Test for Syphilis
5 Blood film for Malaria
6 Urinalysis
7 Pregnancy Test
8 Stool Examination 
9 Screening test for  Opiate Group
10 Screening test  for Canabinoids
11 Screening test  for  Methamphetamine
12 ABO Blood Group
13 BUN
14 Creatinine
15 Anti  HCV
16 Aspartate Aminotransferase (AST)
17 Alanine Aminotransferase (ALT)
18 Cholesterol
19 Anti HAV IgM

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ