ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจคนหางานฯ:โรงพยาบาลป.แพทย์ (2042/43)

โรงพยาบาลป.แพทย์ (2042/43), status : accredited, expiration date 28/11/2556

ที่อยู่ 

45-53  ถนนไชยณรงค์
อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้ติดต่อ
น.ส. อังสุมาลิน  พิมพ์โมทย์       หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

โทร        0 4424  2742  
โทรสาร 0 4425  7411

ตาราง แสดงรายการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง

ลำดับที่

 ขอบข่าย

1 CBC
2 Serological test for anti-HIV
3 Hepatitis B surface antigen test
4 Serological test for syphilis
5 Blood film for malaria
6 Urinalysis
7 Urine pregnancy test
8 Stool examination for parasites
9 Screening test for  Opiate group
10 Screening test  for Canabinoids
11 Screening test  for  Methamphetamine
12 ABO Blood Group
13 BUN
14 Creatinine
15 Anti  HCV
16 AST
17 ALT
18 Cholesterol
19 Anti HAV IgM

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ