ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1229/55)

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด 

ที่อยู่  เลขที่ 77 หมู่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

ผู้ติดต่อ นางสาวทัตชญา   นาราเสริมชีพ

โทรศัพท์  0 3893 2900

โทรสาร    0 3893 2983


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 25/03/2562 ถึงวันที่ 24/03/2564

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ