ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา

ลำดับ ที่

 ห้องปฏิบัติการ

 หมายเลขทะเบียน

status

 expiration date

 last updated

 1

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ท่าเรือกรุงเทพ

 5001/52

accredited

 24/09/2562 27/02/2562

 2

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ท่าเรือเชียงแสน

5002/52

accredited

 24/09/2562 27/02/2562

 3

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ท่าเรือแม่สาย

5003/52

accredited

 24/09/2562  27/02/2562

4

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

5004/53

accredited

 05/01/2564  27/02/2562

5

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา สะเดา

 5005/53

accredited

 05/01/2564  27/02/2562

6

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ท่าเรือแหลมฉบัง

5006/53

accredited  05/01/2564  27/02/2562

7

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา   รพท. ลาดกระบัง

5007/53

accredited  05/01/2564  27/02/2562

8

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ท่าเรือเอกชนปท.10

5008/54

accredited  21/09/2562  19/09/2561

9

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา      ช่องเม็ก อุบลราชธานี

5009/54

accredited  24/09/2562 27/02/2562
10 ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา เชียงของ 5010/60  accredited  25/09/2562  27/02/2562
11 ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ทุ่งช้าง  5011/60  accredited  25/09/2562 27/02/2562
12 ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา มุกดาหาร  5012/60  accredited  25/09/2562 27/02/2562

 หมายเหตุ:

Status

Accredited : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองฯ

# In process : ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 3 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ

## In process : ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 7 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ

(A) : อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ

(B) : อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ตรวจประเมิน

(C) : อยู่ระหว่างเข้าคณะทำงานกลั่นกรอง

(D) : อยู่ระหว่างเข้าคณะกรรมการ

### Suspended : ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการตามนโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ