ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (1219/55)

ห้องปฏิบัติการฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสี 
และฝ่ายตรวจวัดวิเคราะห์โดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่   เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ผู้ติดต่อ      นายอำไพ   สุขบำเพิง
โทรศัพท์    0 3739 2901-6     
โทรสาร
      0 3739 2913

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  10/04/2562   ถึงวันที่  09/04/2564
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ