ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1210/54)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

ที่อยู่ เลขที่ 552 หมู่ที่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

ผู้ติดต่อ นางกัญญารัตน์ เต็มปิยพล

โทรศัพท์ 0 5640 5070    

โทรสาร   0 5640 5071 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
ห้ไว้ ณ วันที่  23/04/2563 ถึงวันที่ 22/04/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ