ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1208)

ห้องปฏิบัติการบริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่(1208/54)

ที่อยู่  เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ติดต่อ  นางสาวสุชาดา  มุ่งธัญญา
โทรศัพท์    053-372901-5       
 โทรสาร     053-372908

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  ให้ไว้ ณ วันที่ 21/08/2562  ถึงวันที่   20/08/2564
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ