ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1207/54)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

 

ที่อยู่ 
32 หมู่ 2 ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ผู้ติดต่อ    นางเพลินจิตต์ ไวยโภคา

โทรศัพท์  0 3570 4171        
โทรสาร
   0 3570 4170

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  26/12/2562  ถึงวันที่   25/12/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ