ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1204/54)

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ที่อยู่
เลขที่ 447  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ  ผศ.ดร.ชุติมา  เพชรกระจ่าง

E-mail : chutima.mat@mahidol.ac.th

โทรศัพท์  0 2354 4320   โทรสาร 0 2354 4320

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  25/10/2561  ถึงวันที่  24/10/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ