ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1202/54)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้าง
 แผนกงานศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง

 

ที่อยู่   เลขที่ 243/1 หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

ผู้ติดต่อ: นายนฤพล วัฒนภาพ
E-mail pesticide_lab@hotmail.com
โทรศัพท์ : 053   114235
โทรสาร  : 053    114235


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 19/03/2563  ถึงวันที่  18/03/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ