ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2 (1200/53)

กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
เขตที่ 2 (พิณุโลก) กรมวิชาการเกษตร

(1200/53), status : accredited

ที่อยู่ 

450 หมู่ 15 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 65130

ผู้ติดต่อ นางสาวเบญจมาศ ใจแก้ว

โทรศัพท์ 0 5531 1407
โทรสาร   0 5531 1407

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 25/06/2563, expiration date 24/06/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ