ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด (1199/53)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด
(1199/53), status : accreditted
 
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ

222 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ   
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ผู้ติดต่อ ภญ.กิตติมา อัมพวา

โทรศัพท์ 0 2737 6717 ต่อ 813
โทรสาร   0 2737 6717 ต่อ 813 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited date 19/07/2562, expiration date 18/07/2564
รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status: accredited date 26/09/2561, expiration date 25/09/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ