ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1191/53)

บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 

ที่อยู่   เลขที่ 76 หมู่ 10 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอ บางเลน จ.นครปฐม 73130

ผู้ติดต่อ :นายรัฐไกร เหลืองสุรีย์
โทรศัพท์  034 298117-21  ต่อ 2500
โทรสาร   034 298117-21  ต่อ 2422


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017, ให้ไว้ ณ วันที่  20/01/2563  ถึงวันที่  11/07/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ