ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1189/53)

บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ที่ตั้ง  เลขที่ 909 ม.15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

ผู้ติดต่อ นางสาววาสนา ศรีบุญธรรม

โทรศัพท์ 0 2315 9000  ต่อ 9042

โทรสาร 0 2313 1638

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 23/07/2563 ถึงวันที่  22/07/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ