ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1176/53)

บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาระยอง)


ที่อยู่ 
  เลขที่ 202 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิท กม. 275 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ผู้ติดต่อ     นางสาวศยามล ผาสุข

โทรศัพท์   038-669-171 ต่อ 303

โทรสาร     038-669-020

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 10/04/2562 ถึงวันที่ 09/04/2564

หมายเหตุ: เปลี่ยนชื่อห้องปฏิบัติการตามนิติบุคลใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 
ใบรับรองให้ไว้ ณ วันที่ 01/09/2562 ถึงวันที่ 09/04/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ