ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1172/53)

ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(1172/53), status : a
ccredited 

ที่อยู่ 

อาคารมหามกุฎ ชั้น 16 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผู้ติดต่อ:  รศ.ดร.ศิริรัตน์   ก๊กผล


โทรศัพท์ 0 2218 7653-4        
โทรสาร 0 2218 7653

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , status : accredited, accreditation date 27/04/2559, expiration date 26/04/2561

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ