ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1172/53)

ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ที่อยู่  อาคารมหามกุฎ ชั้น 16 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผู้ติดต่อ  รศ.ดร.ศิริรัตน์   ก๊กผล

โทรศัพท์ 0 2218 7653-4        
โทรสาร 0 2218 7653

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 , ให้ไว้ ณ วันที่ 29/11/2561 ถึงวันที่ 28/11/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ