ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา : ท่าเรือแม่สาย

 ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาท่าเรือแม่สาย (5003/52), status : accredited, expiration date 24/09/2562

ที่อยู่ อาคารพรมแดน ชั้น 3 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

ผู้ติดต่อ นางสาวนภัสนันท์ มหายศนันท์  ตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

               หัวหน้าด่านอาหารและยาแม่สาย จ.เชียงราย / หัวหน้าห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาแม่สาย จ.เชียงราย

โทรศัพท์ 0 5373 3838
โทรสาร   0 5373 3838

ตาราง แสดงรายการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา

ลำดับที่
ชนิดผลิตภัณฑ์/ตัวอย่าง
รายการทดสอบ

1

ผักสด/ผลไม้สด

สารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมต ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรส

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ