ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1169/52)

สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม  

ที่อยู่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ ดร.อิสริยา  เตชะธนะวัฒน์

โทรศัพท์  0 2203 8688

โทรสาร   0 2203 8689

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 25/07/2562 ถึงวันที่ 24/07/2564

ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ให้ไว้ ณ วันที่ 12/07/2561 ถึงวันที่ 11/07/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ