ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม (1169/52)

สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม  
(1169/52)
Status : accredited

ที่อยู่ 

75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ ดร.อิสริยา  เตชะธนะวัฒน์

โทรศัพท์  0 2203 8688
โทรสาร   0 2203 8689

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, Status: accredited, accreditation date 25/07/2562, valid until 24/07/2564

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: Status accredited, accreditation date 12/07/2561, expiration date 11/07/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ