ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1167/52)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
เขต 2 (สมุทรสาคร) กรมประมง
 


ที่อยู่  
เลขที่ 127 หมู่ 8 ตำบลโคกคาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

ผู้ติดต่อ    ดร.นภารัตน์  ประไพวงศ์

โทรศัพท์  0 3442 6220

โทรสาร    0 3485 7138

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005,
ให้ไว้ ณ วันที่ 25/09/2561 ถึงวันที่ 24/09/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ