ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1166/52)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

ที่อยู่ 3/1 หมู่ที่ 1 ถนนระโนด-หัวไทร ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140

ผู้ติดต่อ นางจุลีรัตน์ พรหมสุด

โทรศัพท์ 0 7426 0529-30

โทรสาร  0 7426 0530

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 08/06/2563 ถึงวันที่ 24/09/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ