ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (4016/49)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่อยู่  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000

ผู้ติดต่อ นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 
โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99411        
โทรสาร 0 2951 0000 ต่อ 99447

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,:2005 ให้ไว้ ณ วันที่  17/01/2562  ถึงวันที่  16/01/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ