ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1162/52)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝั่ง
เขต 5 (ภูเก็ต) กรมประมง

 
ที่อยู่  
เลขที่ 100 หมู่ที่ 4 ถนนป่าคลอก-เมืองใหม่ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

ผู้ติดต่อ     นางวันดี  ผกามาศ

โทรศัพท์   076-219-330 

โทรสาร     076-217-839 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 25/02/2563 ถึงวันที่ 30/08/2563

 

 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ