ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1160/52)

สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่อยู่  เลขที่  88/7 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ผู้ติดต่อ    นายทรงพล  ชีวะพัฒน์

โทรศัพท์  0-2589-9850 ต่อ 99486 และ 99274

โทรสาร    0- 2589-9866

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, 
ให้ไว้ ณ วันที่ 12/07/2561 ถึงวันที่ 11/07/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ